Algemene Voorwaarden Geveco Advies

Algemene voorwaarden Geveco Advies

Artikel 1: Definities

1.1 Onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere (rechts)persoon, die met Opdrachtnemer een overeenkomst wenst af te sluiten, c.q. heeft afgesloten en haar vertegenwoordigers.
1.2 Onder Opdrachtnemer wordt verstaan Geveco Advies

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan een Opdrachtgever levert.
2.2 Op eigen handelsvoorwaarden, afwijkende of aanvullende bedingen kan door Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard. Eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Opdrachtgever stemt er mee in dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op reeds eerder tussen hen gesloten, c.q. nog te sluiten overeenkomsten.

Artikel 3: Offertes

Alle aanbiedingen en andere uitingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij door Opdrachtnemer schriftelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens waarop Opdrachtnemer zijn aanbieding heeft gebaseerd.

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht

4.1 Opdrachtnemer zal de geoffreerde opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten, maar kan niet garanderen dat met de werkzaamheden het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.

4.2 Opdrachtgever zal zich houden aan alle adviezen, instructies en voorwaarden van Opdrachtnemer en zal zich onthouden van al hetgeen nadelig is bij het uitvoeren van de opdracht door Opdrachtnemer.
4.2 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de opdracht, op tijd aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet op tijd aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van het project op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3 Opdrachtnemer heeft het recht zonder toestemming van Opdrachtgever werkzaamheden door derden te laten verrichten.

Artikel 5: Termijnen

5.1 Opdrachtnemer spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door Opdrachtnemer genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden de Opdrachtnemer niet en hebben steeds een indicatief karakter.

5.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
5.3 In alle gevallen – derhalve ook indien partijen een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt Opdrachtnemer wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat

1.3 Met Training wordt in deze algemene voorwaarden tevens cursus, workshop, coaching, consult of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden bedoeld.

Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij afnemer Opdrachtnemer een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming (op het overeengekomene) en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

5.4 Opdrachtnemer is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen, of indien Opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6: Rapportage

De rapportering vindt plaats volgens opdracht zoals geoffreerd. Indien in de offerte geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het Nederlands en zal Opdrachtnemer per e-mail rapporteren, dit maximaal één keer per maand en op aanvraag van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de (omvang van) opdracht aanpassen.
7.2 Indien partijen overeenkomen dat de omvang van de opdracht wordt gewijzigd of uitgebreid, kunnen het moment van oplevering en de afgesproken prijs voor de opdracht wijzigen. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

8.1 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verleende diensten berusten bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.
8.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Opdrachtnemer openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij voor een dergelijke openbaarmaking schriftelijk toestemming is gegeven door Opdrachtnemer, dan wel voortvloeit uit het doel van de opdracht.

8.3 Alle door Opdrachtnemer geleverde documenten ter vervulling van de opdracht blijven eigendom van Opdrachtnemer. Na afloop of opzegging van het contract kan Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verzoeken deze documenten te verwijderen of te retourneren.
8.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met bettrekking tot de publicatie van de aan haar verstrekte informatie en documenten.

8.5 Opdrachtnemer behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever bij derden terecht komt.

Artikel 9: Geheimhouding

Opdrachtgever en Opdrachtnemer dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De verplichting tot geheimhouding geldt niet voor Opdrachtnemer indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer.

Artikel 10: Duur van het contract en opzegging

10.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden de contracten aangegaan voor onbepaalde tijd.
10.2 Een contract voor onbepaalde tijd, zoals bedoeld in lid 10.1, is tegen het einde van elke maand opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

10.3 Opdrachtnemer heeft daarnaast het recht het contract met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen in geval:
1) Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst;
2) Opdrachtgever in liquidatie verkeert, in staat van faillissement is verklaard, dan wel aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend.

Artikel 11: Prijzen

11.1 Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief het advertentiebudget en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
11.2 Indien door Opdrachtnemer met Opdrachtnemer een vaste (maandelijkse) prijs is overeengekomen, zullen de in de offerte genoemde kosten van de eenmalige (opzet)werkzaamheden, bij oplevering worden gefactureerd. Indien er sprake is van maandelijkse werkzaamheden door Opdrachtnemer, zullen deze door Opdrachtnemer maandelijks bij vooruitbetaling dienen te worden voldaan.

11.3 Indien geen vaste (maandelijkse) prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Opdrachtnemer, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

11.4 De gehanteerde prijzen kunnen periodiek worden herzien (in beginsel per 1 januari en/of 1 juli van ieder jaar) aan de hand van loon- en inflatiecijfers.
11.5 Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming van de overeenkomst of offerte geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen assurantiepremies etc. Indien zich na het sluiten van de overeenkomst en vóór de voltooiing van de dienstverlening of levering, wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voordoen, heeft Opdrachtnemer het recht de door haar gehanteerde prijzen (verder) aan te passen en aan Opdrachtgever te factureren.

Artikel 12: Facturering, betalingstermijn en incassokosten

12.1 Facturen worden maandelijks per email verzonden aan de Opdrachtgever.
12.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Indien de Opdrachtgever akkoord geeft voor automatische incasso, worden totdat de incassomachtiging is ingetrokken, alle factuurbedragen door Opdrachtnemer geïncasseerd van de door de Opdrachtgever opgegeven rekening. De incassotermijn voor automatische incasso bedraagt omstreeks één dag na de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is afgesproken.
12.3 Na het verstrijken van vorenbedoelde fatale betalingstermijn van 14 dagen, dan wel de andere overeengekomen termijn na de factuurdatum, is Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is, in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim geraken over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.
12.4 Opdrachtnemer is na het verstrijken van de betalingstermijn en na tenminste één sommatie gerechtigd de werkzaamheden voor Opdrachtgever met onmiddellijke ingang op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden.

12.5 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
12.6 Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten ten minste 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 300,00.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld voor schade ontstaan door:
– fouten in door Opdrachtnemer verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden;

– fouten in advertenties, het gebruik maken van een foutieve bestemmingspagina voor een advertentie of enige andere onjuiste inschatting, fout of tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.
– door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever;

– het niet opvolgen door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer verstrekte adviezen;
– het ongeoorloofd zijn van de door Opdrachtnemer aangeboden diensten of de wijze waarop de diensten door Opdrachtnemer worden verleend;
– storingen in de elektronische dienstverleningen van Opdrachtnemer en van derden, zoals zoekmachines, advertentieplatforms, providers, netwerk-exploitanten of andere telecommunicatienetten;
– klikken op advertenties geplaatst door Opdrachtnemer namens Opdrachtgever, welke niet tot een paginabezoek van de website van de Opdrachtgever leiden;
– al dan niet vermeende inbreuk op het merkrecht op grond waarvan derden Opdrachtgever aanspreken.
13.2 Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
13.3 Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor Opdrachtnemer op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Opdrachtnemer, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.4 Schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat hij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
13.5 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de Opdrachtgever bij de Opdrachtnemer schriftelijk te zijn ingediend binnen 30 dagen na het ontstaan van het gebrek in de uitvoering, op verval van iedere aanspraak.
13.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14: Overmacht

14.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na

te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen en met name storingen in de zoekmachines en/of advertentieplatforms, het ter beoordeling van Opdrachtnemer niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

14.2 In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Opdrachtnemer gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

14.3 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15: Apparatuur/Software

Opdrachtgever dient zelf en voor eigen rekening zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door Opdrachtnemer verstrekte kan ontvangen. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de gemaakte communicatiekosten.

Artikel 16: Overdracht en aanpassing van de overeenkomst

Opdrachtnemer is gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever de rechten en plichten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan (een) derde(n).

Artikel 17: Trainingen

17.1 Inschrijving voor een Training vindt plaats onder de volgende voorbehouden:

  • deelname is mogelijk voor zover er plaatsen beschikbaar zijn;
  • de Training zal alleen doorgang vinden bij een door Opdrachtnemer te bepalen minimaal aantal inschrijvingen.

17.2 In de week voor de eerste trainingsdag ontvangt de Opdrachtgever een herinnering/ uitnodiging met de exacte locatie en het aanvangstijdstip.

17.3 In de trainingsprijzen zijn de kosten voor het trainingsmateriaal en de kosten voor verblijf en consumpties inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

17.4 Er kan uitsluitend aan de Training worden deelgenomen indien de factuur voor de Training ten minste een dag voorafgaand aan de Training zal zijn voldaan.

17.5 Inschrijvingen kunnen tot 14 dagen voor de geplande trainingsdatum tevoren kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen 13 en 8 dagen voorafgaand aan de Training, is Opdrachtgever gehouden 50% van het trainingsgeld te betalen. Bij annulering tussen 7 en 3 dagen voorafgaand aan de Training, is Opdrachtgever gehouden 70% van het trainingsgeld te betalen. Bij een latere annulering of bij het, om welke reden dan ook niet verschijnen, is Opdrachtgever gehouden het gehele verschuldigde bedrag te betalen.

17.6 Het is Opdrachtgever toegestaan een plaatsvervanger te sturen als dit voor de aanvang van de Training wordt gemeld. Plaatsvervanging is alleen mogelijk voor de gehele duur van de Training.

17.7 Het is Opdrachtgever tot 7 dagen voorafgaand aan de Training toegestaan om, indien mogelijk, zijn inschrijving te wijzigen naar deelname op een ander tijdstip. Voor deze omzetting wordt aan Opdrachtgever een bedrag van € 25,- exclusief BTW administratiekosten in rekening gebracht.

17.8 Indien de Training door Opdrachtnemer wordt geannuleerd, wordt het volledige inschrijfgeld gerestitueerd. Opdrachtnemer is op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die als gevolg van de annulering op enigerlei wijze ontstaan.

17.9 In geval een Training onverhoopt niet door kan gaan, wordt Opdrachtgever hiervan uiterlijk één week voorafgaand aan de eerste trainingsdag op de hoogte gesteld, tenzij dit wegens omstandigheden niet mogelijk is. Opdrachtnemer zal in dat geval het bedrag voor trainingsdeelname onverwijld restitueren wanneer het factuurbedrag reeds door Opdrachtgever is voldaan. Opdrachtnemer zal tevens met Opdrachtgever en Opdrachtgevers in overleg gaan om, indien mogelijk, tot alternatieve afspraken te komen.

17.10 Het staat de Opdrachtnemer vrij om in geval van verhindering van de eerst toegewezen docent of om enige andere reden een vervanger in te zetten zolang de kwaliteit van de desbetreffende Training is gewaarborgd.

17.11 De locatie van Training wordt bij het trainingsaanbod op de website aangegeven. Opdrachtnemer kan er, om moverende redenen, voor kiezen naar een alternatieve locatie uit te wijken. De alternatieve locatie dient zich binnen een straal van 50 km van de eerst aangegeven locatie te bevinden.

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In alle geschillen waar de gewone rechter bevoegd is en deze forumkeuze rechtsgeldig kan worden gemaakt, zullen deze geschillen worden beslecht door rechtbank Rotterdam.